ParaKlub Říp, z.s.

Stanovy spolku ParaKlub Říp, z. s.

Stanovy spolku ParaKlub Říp, z. s.

Článek I
Název a sídlo
Název spolku: ParaKlub Říp, z. s. (dále jen „spolek“).
Sídlo spolku: Houskova 1874, Roudnice nad Labem, 413 01.
Článek II
Účel spolku
Účelem spolku je sdružovat na principu dobrovolnosti a samostatnosti své členy k naplňování jejich zájmů při provozování sportu, zejména amatérského, a tělovýchovy především v oblasti parašutismu.
Článek III
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Článku II., co by společného zájmu jeho členů. Předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost spočívající zejména v:
a) provozování sportu a tělovýchovy v oblasti parašutismu,
b) práci s dětmi a mládeží a péči o jejich sportovní výchovu,
c) vzdělávání, školení a osvěty v oblasti sportu,
d) organizaci a pořádání sportovních akcí,
e) propagaci sportovní kultury, sportů a dalších zájmových aktivit,
f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
g) realizace projektů směřujících k navýšení počtu aktivně sportující veřejnosti a vytváření podmínek pro další rozvoj parašutistického sportu.
2. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle Článku III. odst. 1 těchto stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek IV
Členství ve spolku
1. Členství fyzických osob
a) Fyzická osoba se stává řádným členem spolku pouze po schválení písemné žádosti valnou hromadou. Valné hromadě musí nového člena doporučit nejméně dva stávající členové spolku.
b) V období od doručení přihlášky a jejího doporučení stávajícími členy do nejbližší valné hromady je žadatel veden jako čekatel, s právy účastnit se akcí spolku za podmínek respektování těchto stanov a vnitřních nařízení spolku.
c) Žadatel nemá právo volit a být volen.
d) Mládež do 18 let může získat členství jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
e) Čestné členy spolku má právo jmenovat valná hromada spolku na návrh členů.
f) Čestný člen se může zúčastňovat činnosti spolku, s výjimkou práva volit a být volen, pokud valná hromada neurčí jinak.

2. Členství právnických osob
a) Právnické osoby se stávají řádným členem spolku po schválení písemné přihlášky. Je-li tato přihláška právnické osoby podána v mezidobí valných hromad spolku, požívá právnická osoba statut žadatele. Stanovy právnických osob, které jsou členy spolku, nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
b) Právnickou osobu zastupuje při jednání se spolkem její statutární orgán.
c) Na přijetí za člena spolku není právní nárok.

3. Řádný člen spolku má právo zejména:
a) Volit a být volen do orgánů spolku s tím, že právo volit orgány spolku přísluší členu od dovršení 18 let a právo být volen od dovršení 21 let jeho věku.
b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
c) Požadovat na orgánech spolku odbornou poradenskou nebo konzultační činnost při řešení otázek souvisejících s výkonem jeho činnosti ve spolku.
d) Být informován o všech akcích, pořádaných spolkem, účastnit se jich nebo se na nich podílet v souladu se svou odborností a schopnostmi.
e) Nahlížet do zápisů z jednání výboru spolku, a do zápisů z jednání kontrolní komise spolku.
f) Využívat informační systém spolku a být seznamován se všemi novými poznatky a předpisy, týkajícími se jeho činnosti ve spolku.
g) Poukazovat na nedostatky v práci orgánů spolku i v hospodářské činnosti spolku a požadovat jejich řešení.
h) Využívat veškerá zařízení spolku v souladu s interními i obecně platnými předpisy a pokyny odpovědných funkcionářů spolku.
i) Požadovat na orgánech spolku poskytnutí vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže ze strany státních orgánů nebo jiných subjektů dojde k porušení jeho práv, souvisejících s výkonem činnosti ve spolku.
j) Být včas přizván a osobně se zúčastnit jednání v těch případech, kdy orgány spolku jednají o jeho činnosti, chování, případně jiných zájmech ve spolku. Příslušný orgán je povinen na toto jednání člena přizvat a nemůže bez jeho účasti rozhodovat s výjimkou, že člen předem písemně souhlasil, aby se jednalo v jeho nepřítomnosti, nebo se k jednání opakovaně nedostavil.

4. Řádný člen spolku má povinnost:
a) a. Dodržovat stanovy a další interní předpisy spolku, jakož i platné právní předpisy, týkající se jeho činnosti ve spolku. Plnit usnesení orgánů spolku.
b) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání valné hromady spolku a přispívat ke zlepšení práce orgánů spolku.
c) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
d) Řídit se rozhodnutími orgánů spolku a účastnit se jich, zejména v těch případech, kdy orgány spolku jednají o jeho činnosti, chování, případně jiných zájmech ve spolku.
e) Aktivně se podílet, podle svých zájmů, odbornosti a schopnosti, na plnění úkolů a cílů spolku.
f) Zachovávat pravidla etiky členů spolku a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost spolku nebo poškozeny zájmy spolku.
g) Řádně a včas platit členské příspěvky stanovené rozhodnutím valné hromady spolku.

5. Členství ve spolku zaniká:
a) U fyzických osob:
1. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku výboru spolku s uvedením data ukončení členství,
2. úmrtím člena,
3. zánikem spolku,
4. zrušením členství rozhodnutím valné hromady spolku po projednání za účasti člena, v případě dopustí-li se člen spolku takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Poznámka: V případě, kdy se tento člen k jednání valné hromady spolku nedostaví v předem mu písemně oznámeném termínu, může být rozhodnuto o zrušení jeho členství bez jeho účasti. O takovém rozhodnutí zpraví člena výbor elektronickou poštou (e-mailem) nebo doporučeným dopisem, odeslaným do 10 kalendářních dnů od data rozhodnutí. Člen má právo se odvolat proti rozhodnutí o zrušení svého členství do 15 dnů od jeho doručení k výboru spolku a toto odvolání má odkladný účinek.
b) U právnických osob:
1. doručením písemného oznámení o vystoupení z ParaKlubu Říp, z.s., s uvedením data ukončení členství,
2. zánikem právnické osoby,
3. zánikem spolku,
4. zrušením členství valnou hromadou spolku.
Poznámka: Zrušení členství valnou hromadou spolku je možné pouze na základě návrhu výboru spolku. Musí být prokázáno, že právnická osoba nebo její představitel se dopustili takového jednání, které je neslučitelné s členstvím ve spolku nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. Členství právnické osoby lze zrušit pouze souhlasem 2/3 delegátů valné hromady spolku. V případě zrušení členství právnické osoby ve spolku propadá všechen majetek, darovaný jí spolku, ve prospěch spolku.
6. Seznam členů
Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
7. Vypořádání
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Článek V
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) nejvyšší orgán – valná hromada,
b) statutární orgán – výbor,
c) předseda výboru,
d) místopředseda výboru,
e) kontrolní komise.
2. Volené orgány spolku jsou odpovědné ze své činnosti členům nebo orgánům, které je zvolily.
3. Usnesení orgánů spolku jsou závazná pro členy a orgány jimi zvolené.
4. Orgány spolku jsou schopné usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina jejich členů, není-li stanoveno jinak.
5. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, nestanoví-li se v těchto stanovách výslovně jinak.
6. Během funkčního období mohou být volené orgány spolku doplněny kooptací až do jedné třetiny členů.
Článek VI
Nejvyšší orgán – Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, které nejsou v působnosti jiného orgánu, zejména o:
a) změně stanov,
b) volbě a odvolání členů výboru/předsedy,
c) volbě a odvolání členů kontrolní komise,
d) schválení výsledku hospodaření spolku,
e) založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) dispozicích s majetkem,
g) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně o dalších vnitřních předpisech dle těchto stanov,
h) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
i) určení hlavních směrů činnosti pobočných spolků,
j) schvalování zprávy o činnosti spolku za předcházející rok,
k) rozhodnutí o zrušení spolku, jeho přeměně či sloučení.
2. Valná hromada dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání valné hromady je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadu, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání valné hromady zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
5. Není-li valná hromada usnášeníschopná dle bodu 4. Článku VI. těchto stanov do šedesáti minut od jejího zahájení, předseda výboru ji ukončí a vyhlásí konání náhradní valné hromady, která začne na stejném místě nejpozději 15 minut od jejího vyhlášení. Náhradní valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu s odst. 3 tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady.

Článek VII
Statutární orgán – výbor
1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Výbor jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady
2. Výbor je volen valnou hromadou na funkční období 5 let.
3. Výbor má 3 členy a ze svého středu volí předsedu výboru a 2 místopředsedy.
4. Výbor zejména:
a) svolává zasedání valné hromady v souladu s Článkem VI. odst. 3. těchto stanov,
b) rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého,
c) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
d) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
e) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
f) vede řádně agendu valné hromady a seznam členů spolku,
g) archivuje veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
h) jednou za tři roky předloží valné hromadě ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Článek VIII
Svolávání zasedání výboru, zasedání a rozhodování výboru
1. Zasedání výboru je svoláváno na základě rozhodnutí předcházejícího zasedání výboru jejím předsedou. Nerozhodl-li výbor o termínu svého dalšího zasedání či vyžadují-li okolnosti, svolá zasedání sám předseda výboru nebo společně dva členové výboru. V písemné pozvánce na zasedání rozeslané nejméně 15 dní před jeho konáním elektronickou poštou na předem sdělené e-mailové adresy musí být uveden datum, čas, místo a program zasedání.
2. Předseda výboru je povinen neprodleně svolat zasedání výboru v případě, že o to písemně elektronickou poštou požádají minimálně dva členové výboru, nebo požádá-li o to kterýkoli člen kontrolní komise. V žádosti o svolání zasedání výboru musí svolavatel udat důvod, pro který požaduje její svolání.
3. Výbor je usnášeníschopný, zúčastní-li se jeho zasedání alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů, a to osobně, nebo hlasováním per rollam, které se může konat i prostřednictvím komunikace elektronickou poštou nebo jinými elektronickými prostředky. V takovém případě se osoby hlasující per rollam považují za přítomné na zasedání výboru, i když hlasují pomocí elektronické pošty, písemně nebo telefonicky s hlasitým poslechem, pomocí video konference nebo pomocí SMS zprávy.
4. Výbor rozhoduje ve všech případech nadpoloviční většinou přítomných členů, nebo členů hlasujících per rollam. Výbor hlasuje aklamací, nestanoví-li jednací řád výboru něco jiného.
5. Hlasovací právo všech členů výboru je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Článek IX
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je tříčlenná.
2. Kontrolní komise je volena valnou hromadou na funkční období 5 let.
3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku.
4. Členem kontrolní komise nemůže být ani člen, jehož osoba blízká je členem statutárního orgánu spolku.
5. Členové kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
6. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně patnými předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady a výboru.
7. Kontrolní komise provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí a kdykoli v průběhu roku. Všichni členové, výbor spolku i členové jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
Článek X
Způsob jednání za spolek
1. Za spolek jedná předseda samostatně a je oprávněn podepisovat smlouvy a ostatní dokumenty do jednorázové výše 50 000,- Kč včetně a dokumenty směrem ke státní a veřejné správě schválené valnou hromadou.
2. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda svůj podpis.
3. V případě podepisování smluv a ostatních dokumentů nad 50 000,- Kč, za spolek jednají předseda a oba místopředsedové společně.
4. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis všichni členové výboru.

Článek XI
Pobočný spolek – klub
1. Spolek může rozhodnout o založení klubu jako svého pobočného spolku s odvozenou právní osobností.
2. Hlavní spolek neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
3. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje valná hromada.
4. Vznikem členství v pobočném spolku, vzniká i členství ve spolku hlavním.
5. Orgány pobočného spolku a jeho vnitřní organizaci upravují jejich vlastní stanovy. Tyto vnitřní předpisy pobočného spolku nesmí být v rozporu se stanovami spolku hlavního. Šablona pro Stanovy pobočného spolku tvoří přílohu těchto stanov.
Článek XII
Majetek spolku
1. Majetek (hmotné a finanční prostředky) je vlastnictvím spolku jako celku. Majetek, který si pořídí spolek ze svých prostředků nebo získá jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy, je jejím výlučným vlastnictvím.
2. Majetek tvoří věci a majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti.
Článek XIII
Symbolika spolku
1. Znak, vlajka, odznak, název: ParaKlubu Říp má svůj vlastní znak, vlajku odznak i název.
Článek XIV
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem obdobným účelu spolku.
Článek XV
Závěrečná ustanovení
3. Tyto stanovy jsou přizpůsobené kogentním ustanovením zákona č. 89/20102 Sb., občanský zákoník.
4. Tyto stanovy mohou být změněny pouze souhlasem dvoutřetinové většiny delegátů valné hromady.
5. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou spolku.

V Roudnici nad Labem dne 20. 3. 2019.

František Suchý – předseda
Bc. Karel Ctibor – 1. místopředseda
Daniel Roháček – 2. místopředseda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *