ParaKlub Říp, z.s.

Příloha stanov – Stanovy pobočného spolku

Stanovy pobočného spolku ………………

Čl. I

Název a sídlo pobočného spolku

Název pobočného spolku: ……………………..

Sídlo pobočného spolku: ……………………….

Čl. II

Účel pobočného spolku

Účelem spolku je provozování sportu, zejm. amatérského a tělovýchovy v oblasti ………….

Čl. III

Hlavní činnost pobočného spolku

V rozsahu své působnosti klub zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:

 1. udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislostí s ní využívá,
 2. vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních,
 3. organizuje sportovní soutěže,
 4. ……..

Čl. IV

Orgány pobočného spolku jsou:

 1. členská schůze,
 2. předseda/výbor.

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi svolává předseda/výbor klubu. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů pobočného spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů pobočného spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

 

 1. Do působnosti členské schůze náleží rozhodování o zásadních otázkách pobočného spolku, které však nejsou vyhrazeny orgánům hlavního spolku, a to zejména:
 2. volba a odvolání předsedy/členů výboru v minimálním počtu x členů,
 3. volba delegáta pobočného spolku na členskou schůzi spolku,
 4. schválení výsledku hospodaření pobočného spolku,
 5. určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku,
 6. rozhodování o přijetí nového člena pobočného spolku,
 7. ……

 

 1. Výbor/předseda zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku v době mezi zasedáními členské schůze. Výbor klubu má x členů, jejich funkční období je 5 let. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy o to písemně nebo e-mailem požádají minimálně dva členové výboru. V žádosti o svolání zasedání rady musí svolavatel udat důvod, pro který požaduje její svolání. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1 x měsíčně.

 

 1. Výbor/předseda zejména:
 2. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů pobočného spolku,
 3. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze,
 4. rozhoduje o všech záležitostech pobočného spolku, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze pobočného spolku nebo orgánů hlavního spolku.

 

 1. Statutárním orgánem pobočného spolku je předseda/výbor, který jedná za pobočný spolek. Předseda podepisuje jménem klubu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu připojí svůj podpis.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *